Κηφισιά : Σε 9 σημεία οι ειδικοί κάδοι για τα χρησιμοποιημένα οικιακά μαγειρικά λάδια στην πόλη

Κηφισιά : Σε 9 σημεία οι ειδικοί κάδοι για τα χρησιμοποιημένα οικιακά μαγειρικά λάδια στην πόλη
 Σε 9 σημεία οι ειδικοί κάδοι για τα χρησιμοποιημένα οικιακά μαγειρικά λάδια στην πόλη

Τα τηγανέλαια αποτελούν μια από τις βασικές πηγές ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και των θαλασσών. Οι πολίτες του Δήμου μπορούν πλέον να αποθέτουν τα χρησιμοποιημένα οικιακά μαγειρικά λάδια (σε πλαστικό ή χάρτινο δοχείο) σε 9 σημεία σε ειδικούς κάδους.

Η συσσώρευση τους στις αποχετευτικές εγκαταστάσεις δημιουργεί προβλήματα και φθορές. Η αξιοποίηση τους ως καύσιμο αποτελεί αξιόλογη πρόταση ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας

Κηφισιά : Σε 9 σημεία οι ειδικοί κάδοι για τα χρησιμοποιημένα οικιακά μαγειρικά λάδια στην πόλη

Ο Δήμος Κηφισιάς σταθερά στην νέα εποχή με 16 χωριστά ρεύματα συλλογής αποβλήτων
Κηφισιά : Σε 9 σημεία οι ειδικοί κάδοι για τα χρησιμοποιημένα οικιακά μαγειρικά λάδια στην πόλη
Κηφισιά : Σε 9 σημεία οι ειδικοί κάδοι για τα χρησιμοποιημένα οικιακά μαγειρικά λάδια στην πόλη