Πεντέλη: "ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 " Στο στόχαστρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο εκτροχιασμός των οικονομικών του Δήμου

Πεντέλη: “ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 ” Στο στόχαστρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο εκτροχιασμός των οικονομικών του Δήμου

Άρθρο του Άγγελου Παλαιοδήμου “ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 “Στο στόχαστρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο εκτροχιασμός των οικονομικών του Δήμου Πεντέλης

Μετά από δύο εμπεριστατωμένες αναφορές του Άγγελου Παλαιοδήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν τόσο προς το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. (Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών) όσο και προς τον Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πεντέλης, ήταν φυσικό και επόμενο ο κρατικός  μηχανισμός να κινητοποιηθεί άμεσα προκειμένου να διερευνήσει την οικονομική κατάσταση του Δήμου Πεντέλης.

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ και Υποψήφιος Δήμαρχος Πεντέλης κ. Άγγελος Παλαιοδήμος στην αναφορά του με θέμα “Εκτροχιασμός Προϋπολογισμού Εξόδων 2023 Δήμου Πεντέλης” γνωστοποίησε στις 02/06/2023  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τα παρακάτω:

“Κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας αναφέρουμε εκ νέου  τα παρακάτω αδιάσειστα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τον εκτροχιασμό του  Προϋπολογισμού Εξόδων 2023 του Δήμου Πεντέλης 

 1. Στην με αριθμό 115/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης “Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023” με ΑΔΑ: ΨΡΦΦΩΞ3-ΙΑ2 το έλλειμμα (διαφορά ΕΞΟΔΑ – ΕΣΟΔΑ) προϋπολογίζεται σε 1.237.676,34€ και δεν μπορεί να ισοσκελιστεί με την χρήση ιδίων πόρων καθώς το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2023 είναι μόλις 553.576,46€ (5.462.309,18€  μείον  908.732,72€) αφού:
  1. το “Χρηματικό Υπόλοιπο” (ΚΑ 5) είναι 462.309,18€
  2. το “Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” (ΚΑ 5113) είναι 4.908.732,72€ (που αντιστοιχεί στο χρηματικό υπόλοιπο από το ανταποδοτικό τέλος 0,50 – ΑΔΣ 308/2007 το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον λόγο για τον οποίο εισπράττεται και φυλάσσεται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό)
 1. Το ταμειακό υπόλοιπο των 4.908.732,72€ του ανταποδοτικού τέλους “Επιβολή τέλους 0,50€/τ.μ. για απαλλοτριώσεις και έργα (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μελισσίων 308/2007) το οποίο αποτυπώνεται στον Κ.Α. 5113 “Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” του Προϋπολογισμού Εσόδων ΔΕΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΖΕΤΑΙ με τον αντίστοιχο κωδικό εξόδων Κ.Α. 30-7111.001 “Αγορά οικοπέδων τέλος 0,50” στον οποίο προϋπολογίζονται μόλις 2.200.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 2.708.732,72 €  έχει διανεμηθεί σε άλλους κωδικούς εξόδων!!!
 2. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Πεντέλης την 31/3/2023 είναι:
  1. 778,05€ σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη μισθοδοσία των Υπαλλήλων του Δήμου Πεντέλης
  2. 155,97€ σε λογαριασμό στη Eurobank για την είσπραξη εσόδων και την πληρωμή δαπανών
  3. 126.929,05€ σε λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αγορά γης στα Μελίσσια, τα οποία αποτελούν έσοδα του Ανταποδοτικού Τέλους που καθορίστηκε με την απόφαση 308/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου Μελισσίων

Το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου Πεντέλης στις 31/12/2022 έφτασε στο ποσό των 1.542.560,40€, σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (ΑΔΑ 6ΙΥΤΩΞ3-ΡΞΧ)! Από αυτά, τρεις μήνες μετά (31/03/2023), έχουν πληρωθεί μόλις 719.413,78€, όπως αναφέρονται στα Απολογιστικά Στοιχεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού από 01/01/2023 μέχρι 31/03/2023 (βλέπε ΑΔΑ: 9ΗΞΩΩΞ3-ΗΥΨ Κ.Α. 00-811)

 1. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (ΑΔΑ6ΙΥΤΩΞ3-ΡΞΧ 07/04/2023) το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου Πεντέλης στις 31/12/2022 έφτασε στο ποσό των 1.542.560,40€ ενώ ο Προϋπολογισμός Εξόδων Έτους 2023 προβλέπει μόλις 1.276.572,00 €. (ΚΑ 00-8115.003). Μέχρι και σήμερα (02/06/2023) δεν έχει έρθει προς ψήφιση σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Εξόδων Έτους 2023 (αύξηση του ΚΑ 00-8115.003 “Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) Εως 31-12- 2022” κατά 265.988,40€.)
 2. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης οι ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ του Δήμου Πεντέλης για τα έτη 2019, 2020 και 2021.
 3. Από 01/09/2019 μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ΠΟΤΕ ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής” όπως ρητά ορίζει η σχετική νομοθεσία (Ν. 3463/2006, άρ. 217 “Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής” , παρ. 1: “1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης)

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και αναμένουμε σχετική ενημέρωση σας.”

Μόλις πέντε (5) ημέρες μετά (στις 07/06/2023) το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απέστειλε έγγραφο προς το Γραφείο Δημάρχου Πεντέλης αναφέροντας: “Σας διαβιβάζουμε την από 30/05/2023 αναφορά του κ. Άγγελου Παλαιοδήμου και την από 02/06/2023 συμπληρωματική αυτής, και παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα αιτήματα και τις απόψεις του ενδιαφερομένου να εξηγήσετε επαρκώς και τεκμηριωμένα τα διαλαμβανόμενα, να προβείτε στις ενέργειες της αρμοδιότητας σας και να ενημερώσετε ΠΛΗΡΩΣ τον ενδιαφερόμενο και την Υπηρεσία μας για τα ζητήματα που τίθενται σε αυτές.”

Αναμένουμε  με πολύ ενδιαφέρον τις γραπτές, επαρκείς και τεκμηριωμένες εξηγήσεις της δημοτικής αρχής. Αυτή τη φορά η κ. Κεχαγιά δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από την κλειστή κάμερα του γραφείου της, ούτε να προφασιστεί ανειλημμένη υποχρέωση της, ούτε να κρύψει τα χρέη πίσω από το GDPR, αλλά ούτε και να μας ειρωνευτεί. Δεν χρειάζεται να έχει κάποιος Νόμπελ στα Οικονομικά (όπως ειρωνικά ανέφερε ο υπό διάλυση συνδυασμός της) για να καταλάβει ότι εφόσον δεν έχει την ταμειακή ρευστότητα να πληρώσει οφειλές του προηγούμενου έτους, έχει ήδη ρίξει το καράβι του Δήμου Πεντέλης στα βράχια διότι έχει αδειάσει το ταμείο του Δήμου με τη σπάταλη (βλέπε 310.000€ για φιέστες)  και αδιαφανή (βλέπε 285 απευθείας αναθέσεις – 3.000.000 €) οικονομική της πολιτική.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα edisorama.gr , συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο