Παλλήνη: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, ηλικίας 20-44 ετών

Παλλήνη: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, ηλικίας 20-44 ετών
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, ηλικίας 20-44 ετών.  Σκοπός του προγράμματος, είναι η ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας .

Ο Δήμος Παλλήνης και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, σας κάνει γνωστό το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, ηλικίας 20-44 ετών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας .

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι :

Άνεργοι , οι οποίοι κατά την αίτηση της χρηματοδότησης να είναι είτε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.Υ.Π.Α, είτε άνεργοι .

Να είναι 20-44 ετών και να έχουν συντάξει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Α.Σ.Δ).

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κρατών-Μελών Ε.Ε, ή Ομογενείς ή πολίτες Τρίτων Χωρών με άδεια διαμονής σε ισχύ.

Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Να διαθέτουν Βεβαίωση από το Κέντρο Κοινότητας ή από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης, περί κατοικίας στον καταυλισμό.

Να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρείς δόσεις ως εξής:

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

2η δόση 5.400 ευρώ, μετά την λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη.

3 η δόση 5.400 ευρώ, μετά την λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr).

Η Δ.Υ.Π.Α, αξιολογεί όλα τα επιχειρηματικά σχέδια και ανακοινώνει τα αποτελέσματα κατάταξης.

Η έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ από τους δικαιούχους, πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Κοινότητας Δ.Παλλήνης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2031653-655-660 – Διεύθυνση: Φειδιππίδου 25 Α’

ΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023