Βριλήσσια: Ανακοίνωση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Δήμου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Βριλήσσια: Ανακοίνωση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Δήμου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Σύμφωνα με την αρ.πρ. 17235/12-02-2021 απόφαση, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο δασικός χάρτης του Δήμου Βριλησσίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Δασών Αν. Αττικής, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός προθεσμίας εκατόν πέντε ημερών, η οποία αρχίζει την 26/2/2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 10/6/2021, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx