Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Τράπεζες για υποβολή προσφορών για το ύψος της έντοκης απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Πεντέλης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Τράπεζες για υποβολή προσφορών για το ύψος της έντοκης απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Πεντέλης
Ο Δήμος Πεντέλης προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την τοποθέτηση των ταμειακών διαθέσιμών του, παρακαλεί κάθε ενδιαφερόμενο τραπεζικό ίδρυμα να καταθέσει έγγραφη προσφορά στην οποία θα αναφέρεται:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Τράπεζες για υποβολή προσφορών για το ύψος της έντοκης απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Πεντέλης

Στο επιτόκιο του Λογαριασμού όψεως, valeur επιταγών, valeur μετρητών, διάθεση carnet επιταγών και τυχόν άλλους όψεως ταμειακής διαχείρισης.

Στις παροχές για το μισθοδοτούμενο προσωπικό από την εκτέλεση της μισθοδοσίας  έντοκοι λογαριασμοί , valeur κατάθεσης.

Πρόσθετες παροχές.

Πρόσθετες τραπεζικές υπηρεσίες.

Για την διασφάλιση της καλύτερης και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης ανά την επικράτεια του Δήμου, αλλά και των συναλλασσόμενων μαζί του, προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς θα είναι η υποβάλλουσα τράπεζα να διαθέτει πλειάδα καταστημάτων και υποκαταστημάτων σε κάθε Νομό της χώρας και τουλάχιστον ένα υποκατάστημα στα όρια του Δήμου Πεντέλης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Τράπεζες για υποβολή προσφορών για το ύψος της έντοκης απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Πεντέλης

Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση των προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού.

Κατόπιν των γεγονότων που συμβαίνουν στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα με την έλευση και εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19), ο Δήμος Πεντέλης  παρατείνει την ανωτέρω ημερομηνία με νέα καταληκτική  ημερομηνία την Παρασκευή 03-04-2020.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων Τραπεζών πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 14.00 μ.μ. της ανωτέρω ημερομηνίας στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Καλαμβόκη 2α Μελίσσια, Ισόγειο).

(Πληροφορίες κα. Καπετσώνη Βασιλική τηλ. 213 2050057).
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ