Κηφισιά:  Συγκρότηση της Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας

Κηφισιά:  Συγκρότηση της Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας

Στη  συγκρότηση της Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήµου Κηφισιάς προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020. Παράλληλα ενέκρινε το σχέδιο του Κανονισµού Λειτουργίας της Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ).

Μέλη της Επιτροπής Ισότητας Δήμου Κηφισιάς

Η Δηµοτική Σύµβουλος Αγγελική Παπάζογλου ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

Η Δηµοτική Σύμβουλος  Σοφία Πάντου εκ µέρους των λοιπών Παρατάξεων του Δηµοτικού Συμβουλίου.

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Σµαράγδα Πετρίδου, ως υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, µε αναπληρώτρια την  Μαριάννα Αναγνωστοπούλου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τµήµατος Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Η  Ευαγγελία Σωτηροπούλου, ως τακτικό µέλος της ΔΕΠΙΣ, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήµου.

Η   Εριφύλη Γαλλή ως τακτικό µέλος της ΔΕΠΙΣ, εκπρόσωπος τοπικού επαγγελµατικού/εµπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης και ως αναπληρωµατικό µέλος η  Βάλια Παπαδηµητρίου.

Η   Ευθυµία Ιωαννίδου ως τακτικό µέλος της ΔΕΠΙΣ, εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου / φεµινιστικού συλλόγου / φεµινιστικής οργάνωσης ή µη κυβερνητικής οργάνωσης µε δράση στα θέµατα της ισότητας των φύλων και ως αναπληρωµατικό µέλος η  Χαρά Βλαστάρη – Διοβουνιώτου.

Η   Λάουρα Αλιµπρανίτη και ο Χρήστος Μαντάς ως εµπειρογνώµονες δηµότες µε ισότιµη εκπροσώπηση των φύλων.

Η διάρκεια της θητείας της Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας ορίζεται στα 2,5 έτη κατ’ αναλογία της Δηµοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010)