∆ήµος Κηφισιάς : Πρόεδρος του ΝΠΔΔ “Δημήτριος Βικέλας” η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Παπαδηµητρίου Βασιλική (Λίλα)

∆ήµος Κηφισιάς : Πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Δημήτριος Βικέλας" η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Παπαδηµητρίου Βασιλική (Λίλα)
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κηφισιάς «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», με την Αρ. Απόφ.: 361/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

(από την παράταξη του ∆ηµάρχου)

Παπαδηµητρίου Βασιλική (Λίλα), ∆ηµοτική Σύµβουλος

Κόκκαλης Νικήτας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος – Υπεύθυνος Αθλητισµού

Αστερίου Πολυξένη (Πόλυ)

Κλουβάτου – Κονιτοπούλου Στέλλα – Υπεύθυνη του Τµήµατος Παραδοσιακών Χορών

Πιτούλη Βασιλική

Κροντηρά Κατερίνα

Φειδάκη – Κεφαλά Μαρία

Τσιάµα Μαρία – Χριστίνα – Υπεύθυνη του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου

Χιώτη Ευγενία

(από τις λοιπές παρατάξεις)

Κορογιαννάκη Άννα, ∆ηµοτική Σύµβουλος

Μπιτσάνης Αντώνιος

∆ιονυσίου Γεωργία

Παπαδόπουλος Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Παναγιωτουνάκος Ευάγγελος

Βιανέλο Φρατζέσκο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

(από την παράταξη του ∆ηµάρχου)

Κουκουλά Ασηµίνα (Σιµόνα)

Μήτσης – Αναγνώστου Νίκος

Γαϊτανίδης Γιάννης

Κουτσούκου Ρόζα

Λεβέντη Φανή

Μάστρακας Μάρκος

Συµβουλίδης Πάρης

Τουλή Μάντω

Κοντούκας Οδυσσέας

(από τις λοιπές παρατάξεις)

Παπαδήµα Ευγενία

Καρράς ∆ηµήτρης

Κασναφέρης Γιώργος

Θρασυβουλίδου Μάρα

Κατσάφαρος Ιωάννης

Αλεξανδράτος Νικόλαος.

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Παπαδηµητρίου Βασιλική (Λίλα) είναι η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

Η διάρκεια της θητείας του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» είναι για ένα (1) έτος.