Σχετικά με το Χώρο Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ν. Πεντέλης.

Σχετικά με το Χώρο Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ν. Πεντέλης  Σχετ.:Το με αριθμ. πρωτ. 282356/13.06.2019 (13394/14.06.2019 δικό μας) έγγραφο της Δ/νσης Λαϊκών αγορών

  1. Σας γνωρίζουμε ότι από 06.07.2019 έως 31.10.2019 η λαϊκή αγορά Ν. Πεντέλης θα λειτουργεί, στην οδό Γ. Παπανδρέου από Λεωφ. Βενιζέλου έως οδό Κωνσταντινουπόλεως.
  2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης Αρμόδια Υπάλληλος: κα Σπυράντη Ελένη Τηλ: 213-2050024 εσωτ.124, Email:spyranti@melissia.gr

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μελίσσια 19 Ιουνίου 2019