Δήμος Αγ. Παρασκευής: Αιτήσεις για επανασύνδεση ηλεκτρ. ρεύματος και εφάπαξ ειδικό βοήθημα

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, με σχετική ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ότι δέχεται αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, έως και τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα εξετάζονται από ειδική τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση 165/2018 του δημάρχου και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωπος του Δήμου, του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και της ΔΕΗ.

                              Προϋποθέσεις

Οι δυνητικοί δικαιούχοι για να υποβάλουν αίτηση πρέπει, σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 (ΦΕΚ 474/Β/14-2-2018), να πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

Να είναι αποσυνδεδεμένοι από το Δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την 31η  Οκτωβρίου 2018.

Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους και

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης.

Ειδικό χρηματικό βοήθημα

Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού, απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:

Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής. Για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ευρώ) και έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής. Για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 ευρώ) και έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής.

Για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθμός των οποίων θα ορίζονται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λεωφ. Μεσογείων 415-417, 2ος όροφος, τηλ: 213 2004578 & 213 2004590).

Το έντυπο της αίτησης καθώς και το σχετικό Φύλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – ΦΕΚ 474/Β/14-2-2018 με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγ. Παρασκευής.